ZÁSADY PRO SOUBORY COOKIE

TytoZásadypoužívánísouborů cookie majípopsat, jakspolečnostshiftinpoužívásoubory cookie a podobnétechnologiekeshromažďování a používáníosobníchúdajůsubjektůúdajů v rámcisvýchSlužeb, jakjedefinováno v Zásadáchochranyosobníchúdajů a Podmínkáchpoužíváníslužeb.

Cookie jemalýsouborumístěný na zařízenídotčenéosoby, kterýumožňujepoužíváníSlužeb. Jakékolizařízenípoužívané pro přístup k systémushiftinmůžepřijímatsoubory cookie odspolečnostineboodtřetíchstran, jakojsoupartneři a/neboposkytovateléslužeb (dálejen „Partneři“). Soubory cookie mohoubýttakéumístěny do vašehoprohlížeče, kdyžvstoupíte na webovéstránkytřetíchstran, kterézobrazujíreklamynebokteréhostípluginynebotagyshiftin.

Společnostmázákonnéprávoukládat cookies do zařízení, pokudjetonezbytněnutné pro provozshiftin. Pro všechnyostatnítypysouborů cookie jevyžadovánsouhlasdotčenéosoby.

shiftinjezaloženo na dvoutypechsouborů cookie: trvalésoubory cookie a souborykrátkodobé cookie. Trvalýsoubor cookie trvápoaktuálnírelaci a používá se k mnohaúčelům, jakojerozpoznáníexistujícícílovéosoby pro snazšípřístup a autentizace s shiftin. Trvalýsoubor cookie zůstávávevašemzařízení, takžejejpřečteshiftinpřipřístupunebopřinávštěvěwebovéstránkytřetístrany, kterápoužíváSlužby. Soubory cookie relacetrvajípouzeběhemrelace (například: aktuálnínávštěvawebovéstránky).

shiftinmůžepoužívatdalšítechnologiepodobnésouborům cookie, jakonapříklad:

  1. Pixeli   malýobrázek, kterýlzevložit do webovýchstránek a e-mailů, cožvyžadujevolání (kteréposkytujeinformace o zařízení a návštěvě) na serveryshiftins, aby se pixel vykreslil na těchtowebovýchstránkách a e-mailech. Pixely se používají k tomu, abyste se dozvědělivíce o interakcích s obsahem e-mailůnebowebovýmobsahem, jakojsoureklamynebopříspěvky. Pixelymohoutakéspolečnosti a jejímpartnerůmumožnitumisťovatsoubory cookie do prohlížeče.
  2. Místníukladání– umožňujeaplikaciukládatinformacelokálně v zařízení. MístníukladánílzepoužítkezlepšeníSlužby, napříkladaktivacífunkcí, zachovánímpreferencí a zrychlenímfunkčnosti.

shiftinmůžepoužívatsoubory cookie pro následujícíoblasti:

  1. Přihlášení – Cookies lzepoužít k rozpoznánícílovéosobypřipřístupu k shiftin a mohoutaképomocizobrazitsprávnéinformace a personalizovatzážitekpodlenastavenízvolenéhokaždoucílovouosobou.
  2. Zabezpečení– Soubory cookie mohoubýtpoužity k zajištěnítoho, žeinterakceshiftinbudourychlejší, bezpečnější a pomohouspolečnostiodhalitškodlivéaktivity a porušenípodmínekslužby.
  3. Preferenceaplikací– Soubory cookie mohoubýtpoužity k aktivacifunkčnostiSlužeb, poskytovánípersonalizovanéhoobsahu a ukládáníinformací o prohlížečích a preferencích.
  4. Zlepšenéshiftin – Cookies mohoubýtpoužity k vylepšeníShiftinzkušeností a služeb.
  5. Plug-in – soubory cookie lzepoužít k povolenízásuvnýchmodulůpřisměně i mimo ni. Pluginylzenalézt na webushiftinnebo na jehopartnerskýchwebech. Interakcí s pluginempoužijesoubory cookie k identifikacicílovéosoby a zahájeníjejíhopožadavku. 
  6. Reklama – Soubory cookie mohoubýtpoužity k tomu, abyspolečnostipomohlyposkytovatrelevantníreklamu, a tojakvesměně, takmimo ni, za účelemměření a podávánízpráv o výkonutakovýchreklam. Soubory cookie lzepoužítkezjištění, zdabylzobrazenobsahnebozda se inzerovanáosobanásledněvrátila a provedlaakci (napříkladnakoupila) na jinéstránce. Partneřimohoupoužívatsoubory cookie k určení, zdaspolečnostzobrazilareklamunebopříspěvek a jaktofungovalo, nebo k poskytnutíinformacíspolečnosti o tom, jaksubjektúdajů s reklamamiinteraguje. Společnostmůžespolupracovat se svýmipartnery na zobrazováníreklampřisměně i mimo ni (napříkladponávštěvěwebovéstránkyneboaplikacepartnera). 
  7. Průzkum a analýza– Společnostnebojejípartneřimohoupoužívatsoubory cookie, aby se dozvědělivíce o tom, jakshiftinfunguje na různýchmístech. Soubory cookie mohoubýtpoužity k pochopení, vylepšení a průzkumuSlužeb, včetněpřístupu a chovánípřiprocházení na různýchstránkách, aplikacíchnebozařízeních. Soubory cookie lzepoužít k určení a měřenívýkonureklamnebopříspěvků na a mimoshiftin. Když se cílováosobaodhlásízesvéhoúčtu v prohlížeči, můžeshiftinpokračovat v zaznamenáváníjejichinterakce se shiftinem na tomtozařízenípodobuaž 30 dnů, abyvygenerovalanalýzuvyužití. Tytoúdajemohoubýtsdíleny v souhrnnépodobě s partnery.

Cílenílidé si mohouvybrat, jakshiftinpoužívásoubory cookie, ale tomůžeomezitschopnostspolečnostishiftinpoužívatsoubory cookie, takžetomůžezhoršitcelkovýzážitek, protoženemusíbýttakpersonalizované a můžeznemožnitmožnostukládánívlastníchnastavení, jakojsoupřihlašovacíúdaje.

Většinazařízeníumožňujeovládatsoubory cookie prostřednictvímnastavení, kterélzeupravittak, abyodráželosouhlaskaždéosoby s používánímsouborů cookie. Většinazařízenítakéumožňujesubjektůmúdajůkontrolovat a mazatsoubory cookie, včetněsouborů cookie shiftin. Víceinformací o ovládánízařízenínaleznete na stránkáchvýrobce.

Společnostmůžedotčenéosobyumožnitodmítnoutpoužíváníněkterýchsouborů cookie pro účely, jakojereklama a analýza a výzkum, přístupem k nastavenísouborů cookie, anižbytímbyladotčenazákonnostzpracovánízaloženého na souhlasupředjehoodvoláním. Tatonastavenílzekdykolizměnit v konkrétníčástiz shiftinnebonastavenízařízení.