OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

I. Úvod 

Tento dokument představuje podmínky, za kterých je možné přistupovat a používat shiftin (dále jen shiftin), softwarová aplikace SaaS (Software as a Service), poskytovaná „jako taková“ a spravovaná společností High-Tech Systems & Software SRL, společnost s ručením omezeným, která funguje za podmínek rumunského práva se sídlem v Bukurešti, Sektor 1, Bulevardul Bucureștii č. 25A, zapsaná v Obchodním rejstříku pod č. J40/4847/2012, mající Unikátní registrační kód 30126940 (dále jen Společnost). 

shiftin je určen pro společnosti, aby je podporovala v jejich každodenní práci pro optimální organizaci jejich činnosti z hlediska plánování směn zaměstnanců ve všech lokalitách společnosti na základě různých kritérií, jako jsou nejnavštěvovanější hodina zákazníků, cíle produktivity, vnitřní pravidla společnosti, zákonná ustanovení v oblasti práce, požadavky zaměstnanců atd. 

Přístup k shiftin je k dispozici za pravidelný poplatek, který musí Zákazník platit, aby mohl využívat funkce a služby shiftin. Na základě smlouvy se Společností může Zákazník těžit z jedné nebo více funkcí shiftin. 

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah tohoto dokumentu, nejnovější verzi lze kdykoli konzultovat ve vyhrazené sekci, přičemž platnou verzí tohoto dokumentu je verze zveřejněná na shiftin v den podání zprávy. Pokud někdo nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek používání, může kdykoli přestat používat shiftin. Pokračování v používání shiftin po změně Smluvních podmínek vede k vašemu výchozímu přijetí upravených Smluvních podmínek.

Jakýkoli odkaz na jednotné číslo zahrnuje množné číslo a naopak. 

II. Definice

 1. Klient: právnická osoba, která chce využívat funkce shiftin za poplatek; podrobnosti o  poplatcích a fakturaci jsou uvedeny níže.
 2. Zástupce Zákazníka: zástupce zákazníka s administrátorskými právy v shiftin, který může přidávat, upravovat a spravovat data o organizaci, jejích divizích, místech, zaměstnancích, pracovním plánu, vytvářet a přidávat uživatele atd.
 3. Uživatel(é): zaměstnanec (i) Zákazníka, pro které Zástupce Zákazníka vytvořil účet shiftin. Přístup uživatelů ke službě shiftin závisí na vztahu mezi Zákazníkem a Uživatelem a na funkci tohoto uživatele v organizaci (ředitel, manažer, zaměstnanec atd.). 
 4. Profil: sekce shiftin, která umožňuje Zástupcům Zákazníkům a Uživatelů přistupovat, upravovat a aktualizovat jejich osobní a profesní údaje. Přístup ke všem funkcím Sekcí profilu může být omezen na některé Uživatele v závislosti na roli uživatele v organizaci.
 5. Smlouva se Společností: dohoda o užívání shiftinu uzavřená mezi Klientem a Společností. Zákazník uzavře se Společností právně závaznou smlouvu v souladu s těmito Obchodními podmínkami pro přístup k funkcím shiftin a jejich výhody (dále jen „Služby“).  
 6. Služby: všechny funkce shiftin, které může Společnost zpřístupnit svým Zákazníkům nyní nebo v budoucnu, včetně, ale bez omezení na, přidávání, úpravy, mazání informací o organizaci Klienta a/nebo jeho zaměstnancích/spolupracovnících/spolupracovnících/společnících atd. (dále jen „Zaměstnanci“), pracovní režim, směny, dovolené apod. V závislosti na typu přístupu nemusí být některé služby dostupné Zákazníkovi nebo určitým Uživatelům a/nebo Zástupcům Zákazníka. 

2.7. Obsah: (a) veškeré informace shiftin, které lze navštívit, prohlížet nebo k nim jakýmkoli způsobem přistupovat; (b) obsah jakéhokoli e-mailu zaslaného Uživateli/Zástupci Zákazníka zástupcem shiftin, elektronickými prostředky a/nebo jinými dostupnými prostředky komunikace; (c) jakékoli informace sdělené Uživateli/Zástupci zákazníka jakýmikoli prostředky zástupcem společnosti shiftin v souladu s kontaktními údaji poskytnutými Uživatelem/Zástupcem zákazníka; (d) informace o Zákaznících, jejich Zástupcích, Uživatelích, službách, kampaních, tarifech účtovaných Společností a/nebo třetí stranou, se kterou Společnost uzavřela partnerské smlouvy na určité období; (f) údaje týkající se Společnosti, shiftin nebo jiné privilegované údaje Společnosti. 

2.8. Oznámení/Upozornění: pravidelná, výhradně elektronická média (e-mail, sekce pro shiftin) o Službách, jiná reklamní sdělení Společnosti nebo jakákoli jiná upozornění, která mohou být pro zákazníky zajímavá. Preference týkající se oznámení se provádějí přístupem k možnostem uvedeným ve vyhrazené části nebo kontaktováním společnosti na následující e-mailové adrese: office@htss.ro. Odmítnutí přijímat oznámení neznamená vzdání se přijetí těchto Obchodních podmínek.

2.9. Zpětná vazba: Hodnocení založené na osobní zkušenosti týkající se shiftinu poskytnuté Zákazníkem, Zástupcem zákazníka, Uživatelem e-mailem nebo prostřednictvím vyhrazené sekce shiftin. 

2.10. Osobní údaje: Osobní údaje poskytnuté Zástupcem Zákazníka a/nebo Uživatelem při používání společnosti shiftin a jejích Služeb, zpracované v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

2.11. Nesprávné použití: použití shiftinu způsobem, který je v rozporu s pravidly shiftin, průmyslovými praktikami, platnými zákony a předpisy nebo jakýmkoli jiným způsobem, který může způsobit újmu Společnosti a/nebo jejím spolupracovníkům a/nebo jiným Zákazníkům, Zástupcům zákazníků a/nebo Uživatelům. Kromě ukončení Smlouvy může mít zneužití za následek občanskoprávní nebo trestní odpovědnost odpovědné osoby (osob). Nesprávné použití zahrnuje použití shiftinu způsobem, který je v rozporu s platnými zákony, zasílání obscénních, pomlouvačných, výhružných nebo zlomyslných zpětných vazeb/zpráv společnosti a materiálů nebo informací zakázaných platnými zákony. 

III. Obecný přístup 

3.1. shiftin je služba placená služba Business to Business (B2B), která je přístupná z většiny elektronických zařízení s webovým prohlížečem a stabilním připojením k internetu a je také dostupná jako mobilní aplikace z mobilních zařízení se systémem Android nebo iOS.

3.2. Přístup ke službě shiftin a jejím Službám je poskytován pouze těm Zákazníkům, kteří splňují požadavky popsané Společností v jejích materiálech. Jakmile Zákazník získá přístup ke službě shiftin, musí si vytvořit účet s použitím údajů Zástupce Zákazníka, který bude moci přidávat uživatele a nastavovat jejich přístupová práva.

Zákaznické podmínky 

3.3. Aby se organizace mohla stát Zákazníkem, musí splňovat následující podmínky:

a) být právně registrovaným subjektem, který může v případě potřeby prokázat svou registraci u svých vnitrostátních orgánů a také důkaz, že má všechna potřebná oprávnění pro svou činnost; 

b) zaplatit požadované poplatky za podmínek popsaných v tomto dokumentu a dohodnutých se společností; 

c) musí používat zařízení schopné využívat shiftin; 

d) musí pročíst a přijmout Obchodní podmínky, Zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie platné pro shiftin. Nepřijetí má za následek nemožnost použití shiftinu; 

e) poskytovat při registraci skutečné údaje a jednat ve vztahu ke Společnosti v dobré víře; 

3.4. Aby se organizace stala novým Zákazníkem, musí dodržovat tyto kroky:

a) Zaplatit poplatky podle pokynů v tomto dokumentu a podle dohody se Společností a jmenovat Zástupce, který se zaregistruje na shiftin; 

b) Zaregistrovat se na shiftin, jakmile budete informováni, že registrace je možná. Postup registrace spočívá ve vyplnění údajů požadovaných posunem, vytvoření hesla a potvrzení účtu (e-mailem). Pro registraci jsou vyžadovány následující osobní údaje: (i) e-mailová adresa; (ii) jméno a příjmení; (iii) pozice v organizaci klienta;

c) Společnost má právo vyžádat si dodatečné informace nebo osobní údaje, aby zajistila, že Zákazník splní kritéria členství. 

Tarify a fakturace 

3.5. Vzhledem k tomu, že shiftin je služba B2B, jsou její Služby poskytovány za poplatek v závislosti na typu přístupu požadovaného Zákazníkem (Tarif). Společnost a Zákazník určí typ přístupu, příslušný Tarif, podmínky fakturace a platby uzavřením samostatné smlouvy.

Ukončení přístupu shiftin: 

3.6. Smlouvu lze kdykoli ukončit: (i) vzájemnou dohodou; (ii) nezaplacení Tarifu a jakýchkoli dalších dodatečných nákladů v platební lhůtě; (iii) porušení Smlouvy, těchto Podmínek a/nebo Zásad ochrany osobních údajů; (iv) dle volby Společnosti v souladu s 30 denní výpovědní lhůtou.

Role a přístup pro Zástupce Zákazníka: 

3.7. Zástupce Zákazníka jedná jménem zákazníka ve společnosti shiftin a může mu být udělen plný přístup ke Službám, což může zahrnovat následující akce:

 • Vyplnění a úprava informací týkajících se Zákazníka (což může mimo jiné zahrnovat: jméno, oblast činnosti, pracovní místa, umístění, divize, týmy, organizační strukturu, stávající a/nebo budoucí pozice v organizaci, produktivitu pozice, pravidla platná pro každou pozici, obchodní cíle atd.); 
 • Doplnění a úprava informací týkajících se Personálu (což může mimo jiné zahrnovat: jméno, roli/pozici v organizaci, stav pracovní smlouvy a senioritu v organizaci, přidělení na pozici a/nebo tým, mobilitu, atd.); 
 • Doplňování a úprava informací o plánování zaměstnanců (které mohou mimo jiné zahrnovat: pracovní dny, pracovní dobu, počet a délku směn, placené/neplacené volno a žádosti o dovolenou, omezení a pravidla stanovená Zákazníkem nebo platnými zákony, atd.) 
 • Řízení požadavků zaměstnanců a sledování jejich aktuálního stavu v rámci organizace;
 • Použití shiftin k odhadu lidských zdrojů potřebných k vytváření obchodních prognóz. 

Role a přístup pro uživatele: 

3.8. Uživatelé jsou součástí personálu Zákazníka a může jim být udělen omezený přístup ke Službám, který může zahrnovat následující akce:

 • Zobrazit personální plánování 
 • Podání žádostí o placené/neplacené volno, dovolenou, změnu směn/úvazku atd. 
 • Prohlížení, přijímání nebo odmítání žádostí adresovaných jim jinými Uživateli nebo Zástupcem Klienta 
 • Poskytování zpětné vazby na shiftin 

IV. Pravidla Shiftin

  1.   Povolená pravidla: Souhlasíte s tím, že:

• Budete dodržovat všechny platné zákony, včetně, bez omezení, zákonů na ochranu soukromí, zákonů o duševním vlastnictví, zákonů proti spamu, zákonů o kontrole exportu, daňových zákonů, pracovního práva a regulačních požadavků. 

• Poskytnete přesné informace a budete je udržovat aktuální.

• Budete používat reálná data o organizaci a Zaměstnancích;

a 

• Služby budete využívat profesionálně a k ostatním účastníkům shiftin se budete chovat férově a civilně.

4.2.  nepovolená pravidla: Souhlasíte s tím, že:

Nebudete vytvářet falešnou identitu na shiftinu, zkreslovat svou identitu nebo vytvářet profil pro nikoho jiného než pro vás (skutečnou osobu) nebo Uživatele/Zaměstnance organizace, pokud máte oprávnění, a nebudete používat ani se pokoušet používat účet jiné osoby;

Nebudete používat službu shiftin a její služby k tomu, abyste se vyhnuli platným personálním zákonům a souvisejícím osobním údajům (například nutit zaměstnance, aby se zapojovali do nechtěných/nezákonných akcí; používat služby k tomu, abyste se vyhnuli vyplácení bonusů nebo aby bylo pro zaměstnance obtížné/nemožné splnit jejich cíle/cíl, vykonávat neoprávněnou kontrolu nad zaměstnanci a/nebo osobními údaji zaměstnanců atd.);

Nebudete používat shiftin a jeho Služby pro mzdový dumping a nehlášenou/nelegální práci nebo jiné podobné praktiky, které jsou v rozporu se zákonem a/nebo poškozují zaměstnance;

Nebudete vyvíjet, schvalovat ani používat žádný software, zařízení, skripty, roboty ani žádné jiné prostředky či procesy (včetně crawler, plug-in prohlížeče a doplňků nebo jakékoli jiné technologie) pro sběr (scraping) Služeb nebo jiného kopírování profilů a jiných dat související se Službami.

• Bez souhlasu shiftin nebudete kopírovat, používat, zveřejňovat ani distribuovat žádné informace získané z přístupu ke Službám, a to přímo ani prostřednictvím třetích stran (jako jsou vyhledávače);

Nebudete porušovat práva duševního vlastnictví ostatních, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodních tajemství nebo jiných vlastnických práv;

Nebudete porušovat duševní vlastnictví ani jiná práva společnosti shiftin, včetně, bez omezení, (i) kopírování nebo distribuce Služeb nebo (ii) kopírování nebo distribuce naší technologie, pokud není uvolněna pod licencí open-source.

Nebudete zveřejňovat obsah s viry nebo počítačovými červy nebo jiným škodlivým kódem. 

Nebudete naznačovat ani prohlašovat, že jste přidruženi nebo podporováni společností shiftin bez výslovného souhlasu společnosti (například se prezentujete jako akreditovaný zástupce shiftin).

Nebudete pronajímat, půjčovat, obchodovat, prodávat/dále prodávat nebo jinak zpeněžit Služby nebo související data ani k nim nebudete mít přístup bez souhlasu Společnosti.

Nebudete vytvářet sekundární odkazy na stránky (přímé odkazy) na funkce a obsah shiftin bez souhlasu Společnosti.

  Pro přístup ke Službám, přidávání nebo stahování kontaktů, odesílání nebo přeposílání zpráv nebudete používat roboty ani jiné automatizované metody. 

Nebudete sledovat dostupnost, výkon nebo funkčnost Služeb pro konkurenční účely.

Nebudete překrývat ani jinak upravovat Služby nebo jejich vzhled (jako např. vkládání položek do Služeb nebo odstraňování, zakrývání nebo skrývání reklamy obsažené ve Službách);

Nebudete zasahovat do provozu Služeb ani nepřetěžovat Služby (například spam, odmítnutí služby, viry, škodlivé algoritmy);

 V. Práva k duševnímu vlastnictví

5.1. SPOLEČNOST NEMÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM NAHRANÝCH NA SHIFTIN, JAKÝKOLI ZÁSAH ZA ÚČELEM SLUŽEB BUDOU PROVEDENY POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE TO ZÁKAZNÍK DOVOLÍ.

5.2. ŽÁDNÝ existující obsah na shiftin nelze stáhnout bez předchozího souhlasu společnosti shiftin, s výjimkou obsahu, který má Zákazník v držení ohledně organizace a jejích zaměstnanců (tabulky s obchodními údaji, jmény, pozicemi Zaměstnanců, obchodními prognózami atd.).

5.3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že shiftin může obsahovat obsah nebo funkce, které jsou chráněny autorským právem, patenty, ochrannými známkami, obchodním tajemstvím nebo jinými vlastnickými právy a zákony. S výjimkou výslovného povolení Společností souhlasíte, že nebudete upravovat, kopírovat, překrývat, shromažďovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla založená na shiftinu, včetně jakékoli jeho části, zcela nebo zčásti, s výjimkou případů. kde výše uvedené platí striktně pro vlastní obsah Zákazníka, který legálně nahraje do shiftin.

5.4. Nebudete se zapojovat ani používat data mining, logování, scraping nebo podobné metody sběru nebo extrakce dat. Pokud je přístup k shiftin zablokován společností (včetně blokování IP adresy), souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky, které by takovému blokování zabránily (například maskováním IP adresy nebo použitím proxy IP adresy).

5.5. Jakékoli použití shiftinu s výjimkou zde výslovně povolených je přísně zakázáno. Technologie a software, které podporují shiftin nebo byly distribuovány v souvislosti s shiftin, jsou majetkem společnosti, jejích přidružených společností a partnerů. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, reprodukovat, pokoušet se získávat, prodávat, převádět, sublicencovat nebo převádět žádným způsobem práva, která máte ve společnosti shiftin. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena Společnosti.

5.6. Jména a loga Společností jsou registrované ochranné známky a obchodní známky společnosti. Produkty jiné Společnosti, stejně jako název služeb a log používaných a zobrazovaných shiftin, mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními známkami jejich příslušných vlastníků, které mohou nebo nemusí podporovat Společnost nebo být s ní spojeny nebo s ní spojeny. Nic z Obchodních podmínek nebo shiftin nelze vykládat jako udělení, implicitně, vyloučení nebo jinak, jakékoli licence nebo práva na použití jakékoli z ochranných známek společnosti zobrazených v shiftin bez předchozího písemného povolení každého případu. Veškerý obchodní fondy vytvořený používáním ochranných známek Společnosti bude výhradně ve prospěch společnosti.

5.7. Společnost za žádných okolností nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo materiály jakékoli třetí strany (včetně Zákazníků, Zástupců zákazníků, Uživatelů), včetně, ale nejen, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu utrpěné v důsledku použití takového obsahu. Souhlasíte s tím, že musí vyhodnotit a nést veškerá rizika spojená s používáním obsahu, včetně spoléhání se na přesnost, úplnost nebo užitečnost takového obsahu. 

5.8. Pokud jde o obsah nebo jiné materiály nahrané shiftin nebo sdílené s ostatními, prohlašujete a zaručujete, že vlastníte všechna práva, tituly a zájmy v tomto obsahu, včetně, bez omezení, všech autorských a reklamních práv.

5.9. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli dotazy, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace o shiftin poskytnuté Společnosti nejsou důvěrné a Společnost bude mít právo je bez omezení používat a šířit pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný předchozí upozornění nebo kompenzace.

VI. Ochrana osobních údajů

6.1. Jakékoli zpracování osobních údajů se provádí v souladu s platnými právními předpisy, způsobem a prostředky uvedenými v Zásadách ochrany osobních údajů.

VII. Postoupení a subdodávky

7.1. Společnost může bez vašeho souhlasu postoupit a/nebo zadat subdodávku třetí straně pro Služby shiftin.

VIII. Důvěrnost

8.1. Společnost zachová důvěrnost veškerých informací, které obdrží, s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách. Poskytnuté informace lze zpřístupnit pouze za podmínek zde uvedených.

8.2. Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nebudete činit žádná veřejná prohlášení, propagace, tiskové zprávy ani jiná sdělení třetím stranám týkající se společnosti shiftin a smluvního vztahu se Společností.

IX. Vyšší moc

9.1. Žádná ze stran nenese odpovědnost za jakékoli porušení nebo částečné nebo úplné prodlení s plněním svých povinností, pokud porušení nebo zpoždění bylo způsobeno vyšší mocí.

9.2. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna o tom písemně informovat druhou stranu, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne počátku události vyšší moci a je povinna učinit nezbytná opatření k omezení jejích účinků, pouze pokud tato opatření nejsou příliš drahá.

9.3. Strana, která se dovolává vyšší moci, rovněž oznámí druhé Straně ukončení případu vyšší moci do pěti (5) dnů od ukončení.

9.4. Trvá-li případ vyšší moci déle než 15 kalendářních dnů, může kterákoli smluvní strana vypovědět smlouvu písemným oznámením druhé smluvní straně bez zásahu soudu a bez jakékoli povinnosti k náhradě škody.

9.5. Aby se předešlo pochybnostem, platební povinnosti vyplývající z použití shiftinu nejsou ovlivněny vyšší mocí.

X. Prohlášení a omezení odpovědnosti

10.1. Společnost prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění, schválení, kvalifikaci a zkušenosti k provozování a poskytování služeb shiftin.

10.2. Používáním shiftin vyjadřujete svou volbu a důvěru ve Společnost a služby poskytované Společností.

10.3. Musíte se ujistit, že vaše zařízení splňují specifikace požadované pro provoz shiftin a že veškeré náklady s tím spojené nesete vy (kompatibilní zařízení, aktivní připojení k internetu atd.).

10.4. Za žádných okolností nesmí být shiftin použit pro jiné účely, než jsou zde uvedené. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem zasahovat do shiftin za účelem neoprávněných změn/úprav, přičemž nesete plnou odpovědnost za veškeré škody vzniklé v případě jejich porušení.

10.5. Společnost bude neustále aktualizovat příslušné informace pro Zákazníky/Zástupce Zákazníků a Uživatele.

10.6. Berete na vědomí, že Společnost nemá žádnou povinnost ověřovat, jednat a nenese odpovědnost za:

 • správnost nebo pravdivost vámi deklarovaných údajů,
 • obsah, který publikuje/přistupuje k němu přes shiftin,
 • účinky shiftinu na jakoukoli osobu, která shiftin používá, včetně Zákazníka a jeho poboček nebo Zaměstnanců, 
 • výklad nebo použití obsahu shiftin, 
 • akce provedené Zákazníky/Zástupci zákazníků/Uživateli v důsledku posunu přístupu shiftin.

10.7. Shiftin je k dispozici “tak jak je”,se všemi vadami” a “jak je k dispozici“. Společnost výslovně ani implicitně nezaručuje shiftin. Shiftin nemá žádnou záruku, včetně záruk prodejnosti, dobré kvality, spolehlivosti pro jakýkoli konkrétní účel nebo potřebu.

10.8. Berete na vědomí, že přístup ke službě shiftin může být ukončen nebo se může změnit, protože společnost v takovém případě nenese žádnou odpovědnost.

10.9. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za přerušení služby shiftin z důvodu vylepšení, údržby, nedostatku internetu nebo jiných scénářů, ve kterých není možné získat přístup k shiftinu z důvodů, které společnost nemůže ovlivnit. Žádná z klauzul tohoto dokumentu nemůže být vykládána jako závazek Společnosti pro 100% funkčnost shiftinu kdykoli.

10.10. Společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty, které utrpí jakákoliv osoba používající shiftin, ani za nepřímé, zvláštní, náhodné škody vyplývající z používání nebo nemožnosti používat shiftin.

10.11. Aby se předešlo pochybnostem, Společnost nemůže nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo nepřímé škody (včetně, ale bez omezení na ztrátu zisku nebo příležitosti), škody jakéhokoli druhu, náklady, výdaje nebo nároky na nepřímé škody nebo jakákoli třetí strana může utrpět v důsledku nebo v souvislosti s plněním jakýchkoli jejích závazků Společností a za škody vyplývající z používání shiftinu. Souhlasíte s tím, že zprostíte a odškodníte nebo zbavíte odpovědnosti Společnost a její přidružené společnosti, manažery, zaměstnance, ředitele a zástupce odpovědné za jakoukoli ztrátu, škody, výdaje, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, práv, nároků, akcí jakéhokoli druhu a zranění (včetně smrt) vyplývající z nebo v souvislosti s používáním shiftin, jakéhokoli obsahu vytvořeného uživateli, jejich spojení se shiftin, porušení těchto podmínek nebo porušení jakýchkoli práv jiných osob. 

10.12. Používáním shiftinu přebíráte odpovědnost za zachování důvěrnosti vašich dat a uživatelů (uživatele a hesla) a za správu přístupu k shiftin, a v rozsahu povoleném platnými zákony jste odpovědní za svou práci ve shiftinu. Pokud se dozvíte o jakémkoli porušení nebo pokusu o přístup k vašemu účtu bez vašeho souhlasu, neprodleně o tom informujete Společnost.

XI. Řešení sporů

11.1. Používání shiftin, uzavírání, plnění a ukončení smlouvy se řídí rumunským právem, které je v případě potřeby doplněno platným evropským právem.

11.2 Jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s používáním shiftinu bude vyřešen smírnou cestou na základě podkladů. Pokud se strany nedohodnou, nejpozději do 60 dnů od zahájení bude spor definitivně řešen příslušnými rumunskými soudy, v jejichž jurisdikci se nachází sídlo Společnosti.

XII. Podvodné jednání

JAKÝKOLI POKUS O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM JINÝCH UŽIVATELŮ SHIFTIN NEBO O ZMĚNU OBSAHU SHIFTIN NEBO O OVLIVNĚNÍ VÝKONU SERVERU, NA KTERÉM SHIFTIN FUNGUJE BUDE POVAŽOVÁN ZA PODVOD A VEDE K ZAHÁJENÍ AKCE U SOUDU VŮČI ODPOVĚDNÝM.